Gevärssektionens årsmöte

Gevärssektionens årsmöte genomfördes som hybrid digitalt och på plats i Marks skyttecenter under ledning av Bo Ohlsson på ungefär 50 minuter.

14 föreningar och 4 distrikt, totalt 18 fullmakter räknades in.

Av motionerna tillstyrkte årsmötet nummer 1 och 4, medan 2 och 3 avstyrktes.

I samband med motion 4 noterades vikten av att domare finns på aktuella tävlingar och att SvSF/sektionen fortsätter satsningen på domarutbildningar.

Samtliga övriga årsmöteshandlingar godkändes och lades till handlingarna.

Mikael Svensson omvaldes som ordförande på ett år. Emma Wallerström, Lars Lennartsson och Lolo Ramsing omvaldes på två år medan Johan Berken nyvaldes på två år.

Anna Grönlund och Amanda Berglund omvaldes som unga ledamöter på ett år.

Samtliga val står i relation till eventuellt beslut om ny organisation på förbundsårsmötet i maj månad.

Mikael Svensson 24-03-09