Åliggande


Distriktets arbete styrs av stadgar SDF

Där står bl.a. följande:

2 § Uppgift

SDF ska, enligt dessa stadgar och SvSF:s stadgar, främja, utveckla och samordna skyttesportverksamheten inom de gränser som anges i § 1 samt arbeta i enlighet med FM:s och FS:s beslut.

16 § Åligganden

Styrelsen ansvarar för och fattar övergripande beslut, som gäller gemensamt, för de grenar som bedrivs inom eget verksamhetsområde.

Det åligger särskilt SDF styrelse att:

- handha skyttesporten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för skyttesportens utveckling, samt i övrigt tillvarata skyttesportens intressen;

- verkställa SDF-mötets beslut;

- bereda ärenden, som ska föreläggas SDF-möte;

- förelägga SDF-mötet förslag till verksamhetsplan och budget för räkenskapsåret;

- handha och ansvara för SDF:s medel;

- hålla sig väl underrättad om och stödja verksamheten i de anslutna föreningarna;

- i samråd med SvSF sektionsstyrelser ansvara för utbildningsverksamhet inom distriktet;

- särskilt tillse att årlig utbildning genomförs på föreningsnivå, för att bibehålla och utveckla tränarkompetens, samt säkerställa kunskap enligt vid var tid gällande säkerhetsbestämmelser för Civilt Skytte;

- tillse att alla kurser och utbildningar som genomförs läggs in och redovisas i IdrottOnline eller motsvarande;

- tillse att ungdomsverksamhet inom distriktet och i föreningarna genomförs och samordnas;

- ombesörja att DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SvSF bestämmelser anordnas i alla discipliner där erforderligt antal aktiva skyttar finns samt godkänna distriktsrekord;

- tillsätta erforderliga kommittéer, sektioner och funktioner, exempelvis grenledare;

- bestämma om organisationen av och tjänsten vid SDF:s kansli samt i förekommande fall tillsätta SDF:s arbetstagare;

- som första instans handlägga bestraffningsärenden samt överklaganden, om vilka stadgas i kap 14 och 15 i RF:s stadgar;

- avge stadgeenliga rapporter samt hjälpa FS och DF-styrelse med upplysningar och yttranden;

- publicera aktuella uppgifter om styrelsen på distriktets hemsida samt i IdrottOnline;

- årligen efter årsmötet skicka in verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår till SvSF kansli;

- föra protokoll och erforderliga handlingar samt sköta löpande ärenden i övrigt