Stadgar

Stadgarna som nedladdningsbara pdf-fil

Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010.

Förklaringar:

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)

Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund (JHSF)

Distriktsförbund (DF) = Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund

Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Namn och verksamhetsområde

Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

2 § Uppgift

Förbundet skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skyttesportförbundets stadgar, främja, utveckla och samordna skyttesportverksamheten inom de gränser som anges i § 1 samt arbeta i enlighet med Förbundsmötets (FM) och Förbundsstyrelsens (FS) beslut.

3 § Sammansättning

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Skyttesportförbundet, och som har sin hemvist inom de gränser som anges i § 1. Endast de föreningar som lämnat begärda uppgifter och betalt fastställda avgifter till SDF samt Svenska Skyttesportförbundet får delta i SDF:s verksamhet.

4 § Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte med minst 2/3 av antalet avgivna röster och skall godkännas av Svenska Skyttesportförbundet.

5 § Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen.

Styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom dess arbetsområde.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

7 § Sammansättning av styrelse m m

Styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ skall bestå av såväl kvinnor som män. Representation från samtliga i distriktet verksamma grenar (gevär, pistol, lerduvor o viltmål) skall eftersträvas.

Kap 2 SDF-MÖTE

8 § SDF-möte; Sammansättning, tidpunkt och kallelse

Varje förening äger utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Föreningen skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakt skall anges vem som äger utöva rösträtt.

Ombud får inte representera mer än en förening samt får inte vara ledamot av SDF styrelse.

SDF-mötet hålls årligen senast under mars månad på tid och plats som SDF styrelse bestämmer.

Kallelse till mötet utfärdas av SDF styrelse genom kungörelse i Skyttesport och/eller SDF hemsida samt genom kallelse till röstberättigade föreningar senast 21 dagar före mötet

Föredragningslista jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, styrelsens förslag samt inkomna motioner presenteras på SDF hemsida senast 7 dagar före mötet.

9 § Yttranderätt, förslagsrätt, rösträtt, beslut och omröstning

Förutom ombud äger ledamot av SDF styrelse samt DF:s och SDF:s revisorer yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte.

Yttranderätt tillkommer Riksidrottsförbundet, SvSF Förbunds- och sektionsstyrelser, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SDF:s sektionsstyrelser, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete samt SDF:s arbetstagare och med mötets samtycke annan närvarande.

Rösträtten grundas på röstlängd som upprättas för kalenderår av SvSF Förbundsstyrelse.

Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd erhållits.

Om förening deltar i mötet med två ombud utövas rösträtten av det ombud som angetts i föreningens fullmakt.

SDF-mötet är beslutfört med det antal ombud som deltar i mötets beslut.

Med undantag för de i 4 § nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är hon/han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

10 § Ärenden vid SDF-mötet

Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma:

 1. upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som FS har upprättat för SDF;
 2. fråga om mötets stadgeenliga utlysning;
 3. fastställande av föredragningslista för mötet;
 4. val av ordförande för mötet;
 5. val av sekreterare för mötet;
 6. val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll;
 7. föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser;
 8. föredragning av revisorernas berättelse;
 9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,
 10. behandling av ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet, om vilka förslag ingivits i den ordning som sägs i 12 §;
 11. fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningarnas årsavgift till SDF för verksamhetsåret;
 12. val på ett år av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF styrelse;
 13. val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter;
 14. val på ett år av två revisorer och två revisorssuppleanter;
 15. fastställande av sektionernas representanter i SDF styrelse;
 16. val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen;
 17. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte och SvSF förbunds- och sektionsmöte

11 § Valbarhet

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i förening som är ansluten till SDF:et. Ledamot eller suppleant i SDF styrelse är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. Om arbetstagares valbarhet stadgas i RF:s stadgar.

12 § Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet

Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet skall avges skriftligen och vara SDF styrelse tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Rätt att inge förslag tillkommer inom SDF:et röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening.

Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening med dess utlåtande.

13 § Extra SDF-möte

SDF styrelse äger, då den finner befogat, sammankalla extra SDF-möte. Extra SDF-möte skall även sammankallas då revisor eller minst 30% av distriktets klubbar så begär.

Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Kallelse till extra möte jämte föredragningslista översänds till föreningarna senast sju dagar före mötet.

14 § Samverkan med annan organisation

SDF äger, för att nå samverkan i frågor av gemensamt intresse, träffa överenskommelse med annan på motsvarande nivå inom distriktet befintlig organisation om ömsesidig styrelse–representation.

Kap 3 SDF-styrelse

15 § SDF-styrelse; Sammansättning, kallelse, beslutförhet

SDF styrelse består av ordförande samt fyra, sex eller åtta övriga ledamöter samt en representant/sektion. Representation för ungdomsverksamheten skall finnas, med ansvar för frågor som speciellt berör föreningarnas medlemmar upp till 25 års ålder. Härutöver får den hos SDF anställda personalen utse en ledamot och en personlig suppleant.

SDF styrelse utser inom sig vice ordförande samt tillsätter övriga erforderliga funktionärer. SDF styrelse äger inom sig utse ett arbetsutskott. Antalet ledamöter i detta skall vara mindre än hälften av styrelsens numerär.

SDF styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så begär. Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och minst halva antalet röstberättigade ledamöter är närvarande.

Om ordföranden finner det befogat, kan brådskande ärende avgöras utan att styrelsen samlas. Samtliga ledamöter skall ha beretts tillfälle, via telefon eller e-post, att yttra sig. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

16 § Åligganden

Det åligger SDF styrelse att

verkställa SDF-mötets beslut;

hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna;

handha skyttesporten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för skyttesportens utveckling samt i övrigt tillvarata skyttesportens intressen;

i samråd med SvSF sektionsstyrelser ansvara för utbildningsverksamheten inom distriktet;

i samråd med SvSF ungdomssektion samordna och stimulera ungdomsverksamheten inom distriktet och i föreningarna;

föranstalta om att DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SvSF bestämmelser anordnas samt godkänna distriktsrekord;

handha och ansvara för SDF:s medel;

bereda ärenden, som skall föreläggas SDF-möte;

förelägga SDF-mötet förslag till verksamhetsplan och budget för räkenskapsåret;

tillsätta erforderliga kommittéer och/eller sektioner;

avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå FS och DF-styrelse med upplysningar och yttranden;

utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 11 kap i RF:s stadgar;

bestämma om organisationen av och tjänsten vid SDF:s kansli samt i förekommande fall tillsätta SDF:s arbetstagare, samt

föra protokoll och erforderliga böcker m m samt sköta löpande ärenden i övrigt.

Kap 4 REVISORER, REVISION

17 § Revisorer och revision

SDF:s revisorer skall granska SDF styrelsens förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF-mötet och skall med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Kap 5 VALBEREDNING

18 § Valberedningens sammansättning m m

Valberedningen består av ordförande och tre övriga ledamöter valda av SDF-mötet.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så begär.

19 § Valberedningens åligganden

Valberedningen skall senast sex veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid SDF-mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast fyra veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval. Detta kan ske genom SDF hemsida.

20 § Förslagsrätt

Föreningar får senast två veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 12-14 under 10 §.

Valberedningen skall senast en vecka före mötet meddela röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer. Detta kan ske genom SDF hemsida.

21 § Kandidatnominering

Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-mötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 12-14 under 10 §.

Kap 6 SEKTIONER

22 § Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av SDF-möte.

SDF har för sin verksamhet följande sektioner, nämligen Gevär-, Pistol-, Jakt- och Ungdomssektion.

23 § Sektionsstyrelse

En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad SDF styrelse. Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och för verksamheten lämpligt antal övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med ombud från de föreningar som bedriver den gren vilken handhas av sektionen.
Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall underställas SDF styrelse för godkännande.

Härutöver får SDF styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.

24 § Instruktion för sektionsstyrelse

SDF-styrelsen skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har. Eventuell ungdomssektion arbetar även i enlighet med direktiv från SvSF:s ungdomssektion.

25 § Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till SDF-styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. SDF-styrelsen gör i dialog med sektionsstyrelsen de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till förbundets skyldigheter i olika hänseenden, förbundets ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av verksamheten.

Senast uppdaterad: 22-10-26