Barn- och ungdomsverksamhet

Barn- och ungdomsskytte är grunden för Skytteförbundets verksamhet. Ur denna verksamhet bildas intresset för skyttet och lägger grund för förbundets breddverksamhet, liksom morgondagens tävlingsskyttar.

Våra riktlinjer för barn- och ungdomsskytte berättar vad som gäller inom denna verksamhet. Enligt Riksidrottsförbundet, som Svenska Skyttesportförbundet är en medlemsorganisation till, ska all barn- och ungdomsidrott bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention.  

SvSF:s riktlinjer för barn- och ungdomsskytte

Barns rättigheter alltid måste respekteras. Det är vår skyldighet och vårt ansvar att alltid värna om barn, att beakta deras intressen och att behandla dem med lika värde och respekt. Kort sagt: barnkonventionen måste följas.

Barnkonventionen kopplad till föreningsidrott 

Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Vi måste säkerställa så långt det går att den idrott som erbjuds genomförs i miljöer som är trygga och säkra för alla. Riksidrottsförbundet har tillsammans med BRIS tagit fram spelregler som är en bok med sju regler som fungerar som stöd till både barn och idrottsledare och vänder sig till alla, vem de än är och oavsett vilken idrott de ägnar sig åt.

Barnens Spelregler


Utbildningar

Träna barn och ungdomar med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser – ett kunskapsmaterial för idrottsledare.

Attentions utbildning för idrottsledare vänder sig till alla ledare som träffar barn och ungdomar med olika behov. Den här utbildningen har fokus på utmaningar och möjligheter när du träffar barn med till exempel ADHD och autism/Asperger. Här få du som ledare tips på en mer inkluderande träning.

Mer info om Attention

Inom våra egna led har vi ledar- och tränarutbildningar som fokuserar på ledarskap i allmänhet och skytte i synnerhet.

Utbildningarna vänder sig till de som är ledare och tränare inom SvSF och innehåller även grenspecifika delar.

Läs mer om våra utbildningar

 


Senast uppdaterad: 22-11-08