Handlingsplan vid extraordinär händelse

Svenska skyttesportförbundets handlingsplan vid extraordinär händelse är framtagen för att vi inom förbundet redan på förhand ska ha en genomtänkt arbetsordning. Detta för att skyndsamt kunna fatta beslut om åtgärder och omgående kunna förmedla korrekt information både internt och externt.

En extraordinär händelse definieras som händelse där vi som förbund behöver informeras, vidta skyndsamma beslut och/eller gå ut med information på nationell nivå. En extraordinär händelse kan exempelvis vara en inställd SM tävling, en olycka inträffar på en skjutbana eller något annat som kräver att förbundet omgående agerar.

För att möjliggöra detta är det viktigt att man på förenings- och distriktsnivå redan på förhand vet vem man ska kontakta och att förbundet har en beredskap för att snabbt kunna gå ut med korrekt information samt snabbt kunna vidta övriga åtgärder genom en på förhand angiven ordning. Det bedöms också vara en fördel att inte någon särskild krisorganisation upprättas utan att den normala beslutsordningen via AU bibehålls vid frågor av skyndsam natur, varefter förbundsstyrelsen informeras.

Vid en bedömd extraordinär händelse ska enskild medlem eller företrädare för förening/distrikt omgående kontakta SvSF kontaktperson vid extraordinär händelse alternativt den sektion som den extraordinära händelsen berör.

Ovanstående kontaktad person ska redan vid den första kontakten i möjligaste mån klarlägga omständigheterna kring det inträffade och omgående kalla till ett telefonmöte där arbetsutskottet, sektionsordförande i berörd sektion och berörd styrelse- och kanslipersonal deltar samt vid behov även anmälaren av den extra ordinära händelsen, så att rätt kompetens och beslutsunderlag finns tillgängligt samtidigt och beslut kan tas.

AU beslutar efter samråd med mötesdeltagarna vilka åtgärder som ska vidtas och vilken information som ska publiceras samt informerar omgående förbundsstyrelsen. För att säkerställa formell beslutsförhet är det tillräckligt att en (1) person ur AU deltar vid mötet och fattar besluten (vilket införs i delegationsordningen). AU beslutar också vem som blir kontaktperson inom förbundet gällande den fortsatta handläggningen av frågan.   

Fastställd av förbundsstyrelsen den 16 februari 2019


Åtgärder vid extraordinär händelse

Vid en extra ordinär händelse ska eventuellt nödvändiga åtgärder vidtagas på föreningsnivå och omgående kontakta företrädare vid Svenska skyttesportförbundet. Vidare bör man vara beredd på att bli kontaktad av media, varvid det är viktigt att man ger korrekt information och delger det man vet, d.v.s. inte spekulerar i vad som möjligen har hänt utan meddelar att man återkommer när man vet mer.

Omgående kontakt tas med SvSF kontaktperson vid extraordinär händelse

  • Förbundschef Jonas Edman på telefonnummer 072-229 63 33, alternativt någon av nedanstående:
  • Ordförande gevärssektionen Michael Svensson, 070-814 36 46
  • Ordförande pistolsektionen Mattias Thomsson, 070-849 32 67
  • Ordförande lerduvesektionen Bertil Nilsson, 070-357 84 00
  • Ordförande viltmålssektionen Mats Larsson, 070-308 99 42
Senast uppdaterad: 23-06-13